Menu

Vzdělávání v naší mateřské škole probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Pedagogové akceptují přirozené vývojové specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítají do obsahu, forem a metod vzdělávání. Zohledňují u dětí kratší dobu soustředění, citovost, aktivitu, konkrétnost myšlení, ale i hravost, spontaneitu, zálibu v magiku a fantazii, pohybu, v manipulaci s věcmi, zvláštnosti vnímání atd. Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Pedagogové diagnostikují výchozí možnosti a schopnosti každého dítěte a dále průběžně podporují jeho rozvoj a sledují individuální pokroky. Ve vzdělávání využívají metody prožitkového a kooperativního učení hrou a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, situační učení založené na vytváření a využívání situací, spontánní sociální učení, založené na principu sociální nápodoby. Přijímáme děti a rodiče jako rovnocenné partnery. Úkolem mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu dítěte a v úzké vazbě na ni zajišťovat jeho další předškolní vzdělávání. Učitelky přijímají rodiče jako partnery a odborníky, respektují je, radí se s nimi, naslouchají jejím názorům proto, aby společně hledali optimální cestu pro vzdělávání dítěte.

Našim cílem je rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby výchovná práce vycházela z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjela fyzické a psychické dovednosti, zajišťovala pocit bezpečí a jistoty. Snažíme se pěstovat v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu, učíme děti být samy sebou a zároveň se přizpůsobovat životu s ostatními dětmi.

Usilujeme o otevřenou mateřskou školu, která je moderní, atraktivní a komunikativní, kde jsou rodiče vítáni a zaměstnanci mateřské školy se k nim chovají vstřícně a přátelsky. Různými cestami zapojujeme rodiče do činnosti školy a spolupracujeme s jinými organizacemi a firmami, které přispívají ke zlepšení prostředí v mateřské škole.

Podpora vzdělávání v MŠ Hvězdička

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Název výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I
Název projektu: Podpora vzdělávání v MŠ Hvězdička
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002356
Datum zahájení 1.1.2023
Datum ukončení: 31.12.2024
Celková výše podpory: 534 115 Kč

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí /účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, účastníků zájmového vzdělávání a veřejnosti.

Logo Spolufinancováno Evropskou unií

MŠ Hvězdička - rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy

Národní program životního prostředí
Prioritní oblast: environmentální prevence
Podoblast: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Název projektu: MŠ Hvězdička - rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy
Registrační číslo: 1220500115
Datum zahájení 1.4.2023
Datum ukončení: 31.12.2025
Celková výše podpory: 579 999,16 Kč

Cíl: Vybudování zahrady MŠ v přírodním stylu

Logo MZP a SFŽP ČR

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

Projekt řeší potřebu cílových skupin podpořit rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy a zlepšit podmínky pro pedagogy v MŠ Hvězdička.
V rámci projektu byly pořízeny: výběh pro králíka, lavička k výběhu pro králíka, vyvýšené pěstitelské záhony, lavičky, lavice a stoly, úložná lavice s policí, obloukové stoly, nízký hmyzí dům, výsadba do záhonů, literatura pro EVVO výuku.
Realizace projektu zlepšila podmínky pro kvalitního vzdělávání, posílila rozvoj EVVO a podpořila rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti.

Leták (otevřít)

Foto Projekt Foto Projekt Foto Projekt Foto Projekt Foto Projekt Foto Projekt Foto Projekt Foto Projekt Foto Projekt Foto Projekt Foto Projekt Foto Projekt

Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.
Název projektu: Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012293
Datum zahájení 1.1.2020
Datum ukončení: 31.12.2022
Celková výše podpory: 3 223 648, 75 Kč

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k vybavenosti mateřských škol interaktivní technikou a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků při využívání moderních digitálních technologií ve výuce, a to v návaznosti na současný neutěšený stav, kdy vybavenost některých MŠ technikou a schopnost jejího používání ve výuce je téměř nulová. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vybavení škol technikou a výuka pedagogických pracovníků při využívání techniky ve výuce.

Logo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zahrada všemi smysly

Národní program životního prostředí
Prioritní oblast: environmentální prevence
Podoblast: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Název projektu: Zahrada všemi smysly
Registrační číslo: 04111861

Datum zahájení: 13.8.2019
Datum ukončení: 30.6.2020
Celková výše podpory: 417 350 Kč

Cíl: Vybudování zahrady MŠ v přírodním stylu

Foto Projekt Foto Projekt Foto Projekt Foto Projekt Foto Projekt Foto Projekt

Logo MZP a SFŽP ČR

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR
www.sfzp.cz

Inkluze v MŠ Hvězdička

Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Název výzvy: OPPPR_49. výzva SC 4.2 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem
Název projektu: Inkluze v MŠ Hvězdička
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001370
Datum zahájení: 1.9.2019
Datum ukončení : 31.12.2021
Celková výše podpory: 668 862 Kč

Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU.

Logo Evropské strukturální a investiční fondy

Inkluze v MŠ Hvězdička II.

Název programu: Operační program Praha - pól růstu ČR
Název výzvy: OPPPR_54. výzva SC 4.2 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II
Název projektu: Inkluze v MŠ Hvězdička II.
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001723
Datum zahájení: 1.1.2021
Datum ukončení : 31.12.2022
Celková výše podpory: 732 234 Kč

Projekt je zaměřen na personální podporu dětí s OMJ (školní dvojjazyčný asistent) a spolupráci s rodiči těchto dětí.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem s nedostatečnou úrovní kompetencí v českém jazyce a sociokulturním znevýhodněním, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU.

Prezentace Portugalsko
Prezentace Madeira

Logo Evropské strukturální a investiční fondy

Zkvalitnění vzdělávání v Mateřské škole Hvězdička

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 02_16_023 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP
Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání v Mateřské škole Hvězdička
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002788
Datum zahájení 1.1.2017
Datum ukončení 31.12.2018
Celková výše podpory: 379 144 Kč

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, spolupráce s rodiči dětí.

Logo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zkvalitnění vzdělávání v Mateřské škole Hvězdička II.

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání v Mateřské škole Hvězdička II.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0010638
Datum zahájení: 1.1.2019
Datum ukončení: 31.12.2020
Celková výše podpory: 478 575 Kč

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a aktivity rozvíjející ICT. Tento projekt je spolufinancován z EU.

Logo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zkvalitnění vzdělávání v Mateřské škole Hvězdička III.

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 02_20_081 pro Šablony III - VRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu: Zkvalitnění vzdělávání v Mateřské škole Hvězdička III.
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018000
Datum zahájení: 1.1.2021
Datum ukončení: 31.12.2022
Celková výše podpory: 317 328 Kč

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a aktivity rozvíjející ICT. Tento projekt je spolufinancován z EU.

Logo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dobrý začátek

Logo Dobry zacatek Schola Empirica

Metodika Dobrý začátek pomáhá učitelům pomocí konkrétních postupů a nástrojů zprostředkovat dětem dobré návyky a postoje do života, vypořádat se s odlišnostmi, rozdílnými návyky a vzorci chování, které si děti přinášejí z rodinného prostředí.

Logo Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Integrace cizinců MČ Praha 12

Doučování českého jazyka dětí a žáků cizinců ve školách zřizovaných MČ Praha 12. Projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra a MČ Praha 12.
V MŠ probíhají kurzy Českého jazyka pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Logo ministerstvo vnitra České republikyLogo Praha 12

Školní obědy dostupné pro každé dítě

Hlavním cílem projektu je: zajistit dětem ve věku 3 - 15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky.

Fond evropské pomoci nejchudším osobám

Jsme držiteli titulu Zdravá školní jídelna

Zdravá školní jídelna

Zdravá školní jídelna se snaží o to, aby byla ve školní jídelně podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava. Personál školní jídelny má dobré znalosti o správné výživě člověka, zejména dětí, umí plánovat pestrý jídelní lístek, umí vařit chutné pokrmy z čerstvých surovin, jídla dochucuje s ohledem na dětského strávníka, zná a plní platnou legislativu.

Školní jídelna plní program Skutečně zdravé školy

Skutečně zdravá škola

Komplexní program kvalitního a udržitelného školního stravování vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

Mezi námi - Mezigeneračně

Mezi námi

Podporujeme setkávání lidí všech generací. Vnímáme malé děti, seniory i aktivní střední generaci jako přirozené vzájemné partnery, kteří si mohou navzájem poskytnout radost ze života, moudrost a energii.
Spolupracujeme s Domov seniorů SOC Zárubova, Praha 12.

Mateřská škola Hvězdička v Praze 12 je zapojena do projektu

MAP Praha 12 pokarčuje

Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky

Logo Svět nekončí za vrátky

Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci, rozvoji pohybové gramotnosti a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly. Pohybové úkoly jsou sestavené tak, aby se daly zvládnout i se základním vybavením tělocvičny.
V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměřujeme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.
Naším cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života. Za významnou motivaci také považujeme podporu k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.

Přírodovědný projekt

Foto Přírodovědné projekty

V naší mateřské škole podporujeme přírodovědeckou gramotnost. Děti se budou v průběhu roku seznamovat s pojmy popisující okolní objekty (např. voda, vzduch, rostlina, zvíře, země, půda, nádoba, sůl, světlo, magnet, baterie), s pojmy popisující vlastnosti objektů (např. jejich barevnost, skupenství (kapalina, plyn, pevná látka), základní tvary (trojúhelník, obdélník, čtverec), teplotu (teplý, studený), délku (vyšší, nižší), objem (velký, malý), hmotnost (těžký, lehký), sílu (silný, slabý) a s pojmy popisující okolní jevy a procesy (např. hoření), místo (kde se nacházím – ve třídě, doma, ve školce, u stolu), čas (dnes, včera, zítra, ráno, večer), pád (pohyb), rychlost (rychlejší než, pomalejší než), změna barvy (zmodralo, zčervenalo, apod.), změna teploty (teplejší než, studenější než), plavání, zvuk (poslouchání různých zvuků).

Budeme si osvojovat metody přírodních věd, tedy - provádět jednoduchá pozorování (čirost, barevnost včetně změny odstínů, změny teploty) -provádět jednoduchá experimentování (např. nalije, ponoří, upustí, míchá, mísí, rozpouští) - provádět jednoduchá vyvozování závěrů za významné nápomoci vyučujícího (zmrzne, rozpustí se, odpaří se, klesá) - pokládat otázky – jednoduše formulovat problém (proč to zmrzlo, proč se to rozpustilo, proč rozkvetlo, proč změnilo barvu, proč se potápí, proč plave).

Budeme si aktivně osvojovat a používat interakce přírodovědného pozorování s dalšími obory lidského poznání, tedy – používání základních znalostí pro řešení nejjednodušších běžných životních situacích, které nás obklopují (např. bránit pádům předmětů z výšky, nesahat na horké, nepřelívat nádobu) – používání osvojených nejjednodušších pojmů v běžné komunikaci s dospělými i vrstevníky (hoří, plave, potápí se, odpařuje se, klesá, stoupá, hýbe se, nehýbe se) - vytvářet si díky pozorování okolního přírodního prostředí pozitivní vztah k němu (neničit ho, vážit si ho, lépe mu rozumět).

Školka spolupracující s Mensou ČR

Jsme školka spolupracující s Mensou, toto označení uděluje Mensa ČR mateřským školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.
Metodu „Mensa NTC Learning“ zařazujeme do každodenních činností, ta využívá moderních poznatků vědy a kombinuje je s tradičními aktivitami pro všestranný rozvoj předškolních dětí. Jedná se o systém učení dětského mozku za pomoci různých typů cvičení, která mohou významně přispět k tomu, aby děti plně rozvinuly svůj vrozený potenciál. Nejedná se o metodiku vhodnou pouze pro nadané děti - naopak, je vhodná pro všechny děti v předškolním věku.

Mensa ČR

Celé Česko čte dětem

Ve spolupráci s rodiči, čteme nejméně 20 minut denně dětem z výběru dětské literatury. Podpora předčtenářské gramotnosti.
Kampani Celé Česko čte dětem® byly uděleny záštity Ministerstva kultury České republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Dětského fondu OSN UNICEF a záštita pana Václava Havla.
Pravidelné čtení dětem je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.
Budování čtenářské gramotnosti již od předškolního věku dítěte. Hlasité předčítání přináší rozvoj jazyka. Děti se budou více procvičovat v užívání jazyka a uvažování, budou mít větší představivost, kterou jim vytlačuje televize, budou lépe připraveny na počátek školní docházky i pozdější život. Posílení emočních vazeb v rodině. Rodiče budou trávit s dětmi více času, budou s nimi sdílet pohádkové příběhy, budou mít s nimi bližší vztah, prohloubí se jejich vzájemná důvěra.

Kamarád ježek

Foto ježek

Projekt Lesů hl. města Prahy Kamarád ježek umožňuje dětem vyzkoušet si práci zvířecího ošetřovatele a po celou zimu společně pečovat o malého ježečka, který by mrazivé měsíce ve volné přírodě nepřežil. Jsou to ježci, kteří se v přírodě na podzim nestihli dostatečně vykrmit a dosáhnout hmotnosti nezbytné k tomu, aby zimní měsíce mohli přečkat v zimním spánku. V záchranné stanici proto zůstávají až do jara. Děti se pod odborným dohledem ošetřovatelů záchranné stanice učí zodpovědnosti za svěřené zvířátko a starají se o něj tak, aby mělo na jaře dostatek sil a mohlo se vrátit zpátky do pražské přírody.

Projekt babička a dědeček do školky

Foto Babička a dědeček

je jedním z důležitých projektů celostátní kampaně Celé Česko čte dětem
Propojuje tři generace - děti, rodiče a seniory. Tím spojovatelem jsou právě babičky a dědečci, ze kterých se ve školkách stávají kouzelné pohádkové postavy s košíkem plným pohádek. BDDS není jen "pouhé" předčítání babičkou dětem před spaním. Projekt má svá pravidla a návaznosti a jejich dodržováním krásně propojujeme širokou rodinu.

Stručně o našem projektu: např. babička Maruška přijde v 9 hod. ráno do školky, oblékne si kouzelný plášť a sedne si do kroužku s dětmi. Přečte dětem pohádku, povídá si s dětmi o pohádce, o hrdinech, vysvětluje dětem složitá slova nebo myšlenky, zapojuje děti do pohádky, atd. Poté může babička s dětmi třeba jen povídat, nebo kreslit nebo se rozloučí. Před svým odchodem dětem rozdá novou pohádku, natištěnou na papírových listech velikosti A5. Dítě si pohádku nalepí do pohádkového sešitu a ten si vezme domů. Doma mají rodiče za domácí úkol přečíst dětem tuto pohádku. Druhý den přijde opět babička a bude se dětí ptát, o čem byla ta pohádka, kterou jim rodiče četli. Za správné odpovědi děti dostávají nálepky do pohádkových sešitů.
Během projektu dochází ke krásným emočním vazbám mezi nejstarší a nejmladší generací. Kromě těchto propojení je naším hlavním cílem zavést v rodinách (tam kde se nekoná) nebo posílit (tam kde se koná) tradiční rituál večerního předčítání pohádek před spaním a sdílení společného času a místa. Dětem zůstane jako vzpomínka na čtyřměsíční projekt pohádkový blok s 20-pohádkami a kresbami, ke kterým se mohou s rodiči kdykoliv vracet.

Enviromentální projekt – Kompostujeme v MŠ

Naše mateřská škola byla vybrána do projektu Kompostování v MŠ, dostali jsme zdarma kompostér od Městské části Prahy 12. V mateřské škole proběhly přednášky pro děti a divadlo o tom jak kompostovat, k čemu kompostér slouží a jak ho využít.

Projekt Ekoškolka

Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha úrovních:

 • Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.
 • Umožňuje žákům, dětem rozvíjet dovednosti a návyky, klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.
 • Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.
 • Pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity.
 • Na mezinárodní úrovni koordinuje program Ekoškola nezisková organizace Foundation for Environmental Education (FEE) a v České republice od roku 2005 TEREZA. Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstva životního prostředí.

  Projekt - Nemocnice pro medvídky

  Foto Nemocnice pro medvídky

  (organizován studenty lékařských fakult)
  Cílem tohoto projektu je pomoci dětem předškolního věku zbavit se strachu z „bílých plášťů“. Děti si s sebou do školky nebo na jiné místo konání projektu přinesou svého oblíbeného plyšového medvídka (či jakoukoli oblíbenou plyšovou hračku), pro kterého vymyslely nějakou nemoc. Tím se dostávají do role rodiče pacienta a mohou tak beze strachu přihlížet základním vyšetřením, která jsou medvídkovi prováděna. Spolu s tím také přijímají určitou zodpovědnost, čímž si uvědomí důležitost a nutnost návštěvy lékaře nebo nemocnice. Děti si snáze uvědomí, že cílem lékaře není ubližovat, ale naopak pomáhat.

  Hlavní cíle:

 • 1. Zbavit děti strachu z „bílých plášťů“
 • 2. Ukázat dětem nutnost návštěvy lékaře
 • 3. Seznámit děti s nástroji, se kterými se u lékaře běžně setkávají
 • 4. Naučit děti komunikovat s lékařem
 • Senioři v mateřské škole a děti z mateřské školy u seniorů

  Foto Senioři v MŠ a děti u seniorů

  Zapojení seniorů do aktivní populace. Senioři se budou seberealizovat, budou se cítit znovu potřební a důležití. Návštěva přinese užitek jak jim, tak i dětem. Děti se naučí úctě ke starší generaci. Budou si jich vážit.

  Nechci kazy ŠKOLKA

  Nechci kazy ŠKOLKA je dlouhodobý projekt občanského sdružení Nechci kazy zaměřený na mateřské školy. V rámci projektu jsou děti a pedagogický sbor pravidelně školeni v oblasti zubní hygieny. Mateřské školy bojující proti zubnímu kazu nepečují jen o zuby ale hlavně o zdraví dětí.

  Hlavním cílem projektu je naučit děti správně pečovat o svůj chrup již od nejútlejšího věku. Držíme se pravidla, co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Víme, že nadšení dětí postupně upadá, proto naše zážitková školení opakujeme každý rok, tak abychom děti opět namotivovali.Neméně důležitou roli hrají pedagogové, kteří se stávají profesionály v oblasti ústní hygieny.

  Účastí v projektu Nechci kazy ŠKOLKA se budeme výrazně podílet na snížení kazivosti zubů nejen u našich dětí, ale také našeho pedagogického sboru, rodičů dětí a jejich širokého okolí.

  spodek domečku