Menu
Mateřská škola Hvězdička v Praze 12 je sídlištní mateřská škola. Zřizovatelem je MČ Praha 12. Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 84 dětí. Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla od 3 do 6 let. Třídy v mateřské škole jsou věkově smíšené, protože přirozeným prostředím v životě člověka je věkově smíšená skupina, která umožňuje společné činnosti a vzájemné dorozumívání. Poskytuje přirozené podmínky pro socializaci dítěte, která je hlavním přínosem předškolního období pro celý další život.

Mateřská škola se nachází se ve dvou přízemních a jednom patrovém pavilonu. V prvním přízemním pavilonu je Sluníčková třída. V patrovém pavilonu jsou dvě třídy spojené schodištěm - Měsíčková a Hvězdičková. V druhém přízemním pavilonu je školní jídelna, prádelna, sborovna, ředitelna a služební byt.

Kolem mateřské školy je velká zahrada se vzrostlými stromy, pískovišti, dřevěnými herními prvky a venkovní místností na hračky.

Mateřská škola je otevřená dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem pocházející z jiného multikulturního prostředí. V mateřské škole maximálně podporujeme zdraví dětí jak psychické tak fyzické.

Celý personál mateřské školy usiluje o to, aby se mateřská škola stala místem, kam bude každé dítě rádo chodit, kde získá základní znalosti a kde se rodiče a jiní členové komunity budou moci zapojit do vzdělávacích programů vedoucích k rozvoji jejich dětí.


V čem je naše mateřská škola výjimečná?


 • Jsme školka spolupracující s Mensou, používáme metodu NTC Learning (unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku).

 • Integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, v každé třídě pracuje asistent pedagoga.

 • Podporujeme zdraví dětí, jezdíme na letní školu v přírodě, navštěvujeme v podzimních a zimních měsících solnou jeskyni, zúčastňujeme se po celý rok plaveckého výcviku, jsme zapojeni do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky", který připravila Česká obec sokolská a je realizován pod záštitou MŠMT. Děti si v MŠ čistí zoubky, máme sportovní den v MŠ, zúčastňujeme se sportovního dne MČ Prahy 12, spolupracujeme s firmou prima VISUS – vyšetření zraku dětí.

 • Předškolní děti mají denně přípravu na vstup do základní školy dle doporučení PPP, měsíčně jezdí na poznávací výlety po Praze, probíhá screening školní zralosti dětí, předškolní děti navštěvují základní školu, aby se seznámily s prostředím školy a s budoucími paní učitelkami. Denně probíhá individuální příprava předškolních dětí na vstup do základní školy.

 • Při vzdělávání dětí využíváme interaktivní tabuli, kterou máme nainstalovanou v každé třídě. Práce s interaktivní tabulí v mateřské škole nabízí dětem nejen zábavu a různé hry, ale hlavně rozvíjí nenásilným způsobem myšlení, představivost, kreativitu, tvořivost, logické uvažování, grafomotoriku, poznávání barev, cvičení paměti, trpělivost a pozornost. Našim cílem je obohatit výchovně vzdělávací program dětí a to s ohledem na nároky na vzdělávání, které se v současné době stále zvyšují. Snažíme se, aby děti opouštěly mateřskou školu vybaveny všemi kompetencemi, které pak uplatní v dalším stupni vzdělávání.

 • V naší škole probíhá logopedický screening dětí.

 • Jsme držiteli mezinárodního titulu Ekoškola
  Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby děti a zaměstnanci školy snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Vzdělávací program byl v minulosti určen jen pro základní a střední školy. V roce 2016 mohly usilovat o titul také mateřské školy. Úspěšně jsme prošli ekologickým auditem a získali titul Ekoškola. Zařadili jsme se mezi prvních oceněných 13 mateřských škol z celé České republiky. V roce 2018 jsme titul Ekoškola znovu obhájili.

 • Jsme zapojeni do projektu Lesů hl. města Prahy – Kamarád Ježek
  Projekt Kamarád ježek umožňuje dětem vyzkoušet si práci zvířecího ošetřovatele a po celou zimu společně pečovat o malého ježečka, který by mrazivé měsíce ve volné přírodě nepřežil.

 • Jsme zapojeni do celostátní sítě škol se zájmem o ekologickou výchovu - projekt Mrkvička.

 • Environmentální činnosti prolínají činnostmi v MŠ – eko koutky ve třídách, třídění odpadu po celé MŠ, sběr papíru s panem Popelkou, péče o zvířátka v MŠ, kompostér na zahradě, naučná stezka na zahradě MŠ, záhonky zeleniny, bylinek na zahradě MŠ.

 • Jsme zapojení do projektu International Federation of Medical Students Associations – Nemocnice pro medvídky – cílem je pomoci dětem předškolního věku zbavit se strachu z „bílých plášťů“.

 • Podporujeme předčtenářskou gramotnost – jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem – čteme denně z výběru dětské literatury.

 • Podporujeme přírodovědnou gramotnost – děti si osvojují metody přírodních věd – pozorování, experimentování, provádíme nejrůznější přírodovědné pokusy minimálně jednou týdně.

 • Podporujeme předmatematickou gramotnost – kdy si děti osvojují představu o množství, třídění dle určitých kritérií, tvoření skupin, uspořádání, řazení prvků, porovnávání, práce s pojmy a vztahy aj.

 • V mateřské škole je založeno sdružení rodičů dětí a přátel školy, kde se zástupci jednotlivých tříd scházejí měsíčně s vedením školy a společně plánují nadstandardní aktivity v mateřské škole.

 • Pořádáme den otevřených dveří, kde si mohou zájemci o vzdělávání v naší MŠ, prohlédnou vybavení tříd, pohovořit s pedagogy, s vedením školy.

 • Měsíčně pořádáme rodičovské kavárny, kde se věnujeme aktuálním tématům při výchově a vzdělávání dětí. Témata jsou zaměřena např. na vyšetření školní zralosti, logopedickou nápravu řeči, stravování v MŠ, zápisy do ZŠ, rozvoj nadání u dětí aj.

 • Jsme držiteli značky "Rodiče vítáni". Rodiče mají volný přístup po celý den do tříd, mohou se zúčastnit všech činností v MŠ.

 • MŠ je vybavena kamerovým systémem, aby byla zajištěna bezpečnost dětí a bylo zabráněno vniknutí cizí osoby do budovy.

 • Pravidelně se zúčastňujeme návštěv v Sociálně ošetřovatelském centru pro seniory v Praze 12, kde děti svým programem a dárečky chodí potěšit seniory.

 • Zdravá školní jídelna
  Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s týmem hygieniků. Projekt podporuje také Ministerstvo zdravotnictví. Spolupracujeme se zkušenými lidmi přímo z každodenní praxe – šéfkuchařem, metodičkou stravování a nutričním terapeutem.

 • Skutečně zdravá škola
  Skutečně zdravá škola je komplexní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.

 • Nezapomínáme také na velmi potřebné sbírky šatstva pro diakonii Broumov, pro Fond Sidus na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům, sbírka pro nadaci Rozum a cit - Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny.

 • spodek domečku